Voorjaarsnota 2019

Projecten van derden

Rijnlandroute

Portefeuillehouder

Lamers

Ambtelijk aanspreekpunt

Meulenbroek

Begindatum

3-11-2013

Verwachte einddatum

31-12-2022

Stakeholders

Provincie Zuid-Holland

Omschrijving project

De Rijnlandroute is een provinciaal project. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het hoofdweggennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt. Belangrijk onderdeel van het project Rijnlandroute is de aanpak van het Lammenschansplein, waarbij de wegcapaciteit zal worden verdubbeld en de Lammebrug 2,5 meter zal worden verhoogd.

Belang voor de gemeente

Aanpak van het momenteel grootste knelpunt in de bereikbaarheid van Voorschoten en een verbeterde aansluiting van Voorschoten op de A4. Gedurende de realisatiefase is het belang van Voorschoten er in gelegen de nadelige effecten op de bereikbaarheid zoveel mogelijk te beperken.

Betrokkenheid gemeente

Betrokkenheid en inzet is erop gericht om in de uitvoeringsfase de belangen van Voorschoten zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij om een zo goed mogelijke inpassing, het beperken van bouwhinder, het streven naar een verdere optimalisatie van de aanleg en het tijdig betrekken en informeren van belangrijke stakeholders.

Planning

Het betreft hier een extern project. Planning is afhankelijk van meerdere variabelen. In juni 2019 zal worden gestart met het boren van de tunnel. Geplande openstelling van de tunnel en daarmee de wegverbinding tussen de A4 en de A44 is eind 2022. Voor het projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein geldt dat in 2019 de aanbesteding wordt voorbereid.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


Afbeelding project Rijnlandroute en projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein